Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
MENU

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Κηφισιάς με σκοπό την υποστήριξη των ανέργων ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί ένας κύκλος εργαστηρίων αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00-14:00 θα πραγματοποιηθούν τα 2 πρώτα Βιωματικά Εργαστήρια Αναζήτησης εργασίας στην Αίθουσα Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Κάτω ΚηφισιάςΜαρίνου Αντύπα 3.

Η θεματολογία των εργαστηρίων θα είναι η εξής:

  1. Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και
  2. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη

Οι συγκεκριμένες δρα?σεις εντα?σσονται στις συστηματικε?ς προσπα?θειες του Δη?μου Κηφισια?ς να συνδεθει? με το κοινωνικο? και παραγωγικο? περιβα?λλον και να προσφε?ρει στους Δημο?τες του τη δυνατο?τητα της ενημέρωσης και τις προοπτικε?ς για περαιτε?ρω επιμο?ρφωση και εξειδι?κευση, και οργανω?νονται απο? τον Αντιδη?μαρχο Επιχειρηματικο?τητας, Αγορα? Εργασι?ας, Πολιτικη?ς Προστασι?ας και Φροντι?δας Ηλικιωμε?νων του Δη?μου, κ.Ευα?γγελο Αυλη?τη.

 

PENALTY.GR